http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/rattssakerhet-skatter/skatteverket-far-kritik-for-nya-samverkansformer_621062.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2015-06-17&utm_campaign=nfsn&sid=327925260

Skatteverket får kritik för nya samverkansformerNYHET Publicerad 17 juni 2015

SKATTER Ambitionen är att ”göra rätt från början”. Därför har Skatteverket startat en samverkansform för de största företagen och en samverkan med FAR och SRF. Men det är nya arbetsmetoder som kritiseras av de experter som på Svenskt Näringslivs initiativ granskat dessa.

För ett antal år sedan lanserades en modell benämnd ”Fördjupad samverkan” som innebar att Skatteverket erbjöd ett utvalt antal större företag ett nära och kontinuerligt samarbete i skattefrågor.

Initiativet drog dock på sig kritik, bland annat från Svenskt Näringsliv, främst utifrån brist på likabehandling och insyn och en avsaknad av reglering. Skatteverket retirerade och återkom med ett liknande upplägg, nu benämnt” Fördjupad dialog”.

Men även denna gång finns protester, bitvis tydliga sådana.

– Samarbetet mellan Skatteverket och de utvalda företagen hamnar i en gråzon, utan insyn och riskerar att äventyra rättssäkerheten.

Det säger professor Ulf Bernitz vid Stockholms universitet som tillsammans med professor Jane Reichel vid Uppsala universitet utrett de nya samverkansformerna på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Deras arbete presenterades i en rapport i måndags under ett välbesökt seminarium som lockat både politiker och skatteexperter.

Många invändningar

De främsta invändningarna mot ”Fördjupad dialog” handlar om att det samarbete som Skatteverket vill ha med de stora företagen rimmar illa med den traditionella svenska förvaltningsmodellen, där verksamheten tydligt regleras i lag. Mycket riktigt kommer inspirationen till från den internationella arenan där det oftast handlar om en mer politiskt styrd statlig förvaltning.

– Men det går inte att ta en arbetsform rakt av från ett annat land med helt andra förvaltningsformer än de vi har i Sverige. De måste helt enkelt anpassas till svenska förhållanden och det har inte gjorts, säger Jane Reichel.

Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverket, försvarade initiativet med att det är en del i Skatteverkets vilja att fokusera på att inte en enbart vara en kontrollerande myndighet.

– Vi vill vara med och stötta företagen redan när frågorna uppstår och inte behöva rätta i efterhand. Att göra rätt från början sparar tid och kostnader både hos oss och företagen. Jag ser det inte heller som någon gräddfil, alla företag som vänder sig till oss får svar på sina frågor.

Men det var en inställning som de övriga deltagarna i panelen inte höll med om. Ett av många frågetecken rör sekretessen och hur den ska upprätthållas. Det kan också diskuteras om återkommande möten mellan företag och myndighet kan fortsätta att vara objektiv och inte riskerar att glida över i någon slags särskild rådgivning.

Utred på nytt

Skatteverket har även sedan 2012 bedrivit ett särskilt samarbete med FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Även det drog under seminariet på sig kritik för att de utvalda organisationerna ges en särskild konkurrensfördel. Jane Reichel och Ulf Bernitz framhöll att det knappast är förenligt med objektivitets- och likabehandlingsprincipen som Skatteverket är skyldigt att iaktta.

– Det här förtjänar allvarlig kritik, sa Ulf Bernitz.

Tidigare skatteministern Bo Lundgren framhöll bland annat att den politiska makten måste tas tillbaka när det gäller Skatteverkets verksamhet. Det behövs en lagändring som leder till att en styrelse tillsätts för att leda Skatteverket.

Avslutningsvis uppmanade paneldeltagarna Skatteverket – om myndigheten vill gå vidare med sina nya samarbetsformer – att vända sig till regeringen och begära att frågorna utreds.

– De nya arbetsmetoderna måste rymmas inom de konstitutionella och förvaltningsmässiga ramar som finns. Mitt råd är att skicka över det hela till Finansdepartementet för utredning, slog professor Anders Hultqvist vid Stockholms universitet fast.

Anders Carlsson