Blog Image

bloggen.mussmann.se

”Ojämlikhet är inte hälsosamt”

Revision Posted on lör, november 15, 2014 16:18:37

Detta är inte ord som yttrats av någon socialist eller en
kommunist. Nej det är ord som världens rikaste man Bill Gates ger utryck för i
en exklusiv intervju med Dagens Industri.

Du kan gärna läsa hela artikeln här: http://www.di.se/di/artiklar/2014/11/15/ojamlikhet-ar-inte-halsosamt/

”Världens rikaste man – och mäktigaste
filantrop – Bill Gates hoppas få svenskarna att skänka mer till välgörenhet.
I en
intervju med Di uttrycker han förvåning över att Sverige inte har arvsskatt.
Och
han är kritisk till att dynastier skapas när barn får ärva sina föräldrars
förmögenheter.”

Sverige har ingen arvsskatt och mått väl av det då förmögna
människor stannar kvar i Sverige.
Avsaknaden av arvsskatt har försvarats med att de rika bidrar sin del då
de sysselsätter många människor vilket genererar sociala avgifter,
inkomstskatter och moms till staten samt bolagsskatt.

Beskattningen på kapitalinkomster har varit relativt låg,
sett i förhållande till inkomstskatterna, där människor med kapitalinkomster
blivit beskattade med 20-25% i kapitalskatt beroende på om de varit
fåmansbolagsägare respektive ägare i börsnoterade bolag. I jämförelse med en kommunalskatt om 32-35 %
och en statlig skatt på 20-25 % anser nog de flesta ekonomer att
kapitalinkomster varit gynnade före tjänster – och rörelseinkomster. Även med
hänsyn till dubbelbeskattningen av utdelningsinkomster har kapitalinkomster en
lägre beskattning än tjänster-rörelseinkomster.

När ett land som Sverige ger vissa möjligheter att blir
mångmiljonärer och mångmiljardärer ställer sig frågan hur dessa personer skall
bidrar till det allmännas bästa. I USA finns det en lång tradition av filantropi
där mycket rika människor idkar välgörenhet med sina förmögenheter som en
motvikt till den relativt gynnsamma beskattningen av kapitalinkomster.

I Sverige finns inte denna tradition att rika företagare och
stora företag ger stora belopp till välgörenhet då man i allmänhet ansett att
statens inkomster skall räcka till välfärden genom den relativt höga
beskattning som funnits. Det finns således inget outtalat samhällskontrakt i
Sverige att de som tjänar stora förmögenheter även ger mycket till välgörenhet
för att rättfärdiga den låga kapitalbeskattningen i Sverige.

Med tanke på de
svårigheter som finns i världen med finanskriser, krig i mellanöstern, konflikt
i Ukraina, en flykttingssituation i världen i en storleksordning som inte
funnits sedan andra världskrigets slut är behovet av inkomster för staten och
välgörenhetsorganisationer mycket större än vad det nuvarande skattesystemet
ger.

Som revisor och skattebetalare är jag förvånad över den ojämlikhet
i beskattningen av inkomster som de s.k. rika har i jämförelse mot alla oss
andra arbetstagare och småföretagare med normala inkomster som beskattas.

Det är dags att de superrika i Sverige (de som har
förmögenheter över 250 miljoner kronor) lättar lite på sin plånbok antingen
genom ökad välgörenhet eller genom en förmögenhetsskatt. Vilket det blir är ett politisk
ställningstagande men även ett beslut som var och en av dessa superrika kan ta
när det gäller välgörenhet.

Att stora företag och superrika kan göra mer för
mänskligheten torde vara uppenbar för var och en. Enligt uppgift vill Bill Gates ge bort 95 %
av sin förmögenhet genom att bilda stiftelser som förvaltar och dela ut medel
för välgörenhet. Hur kontrollen sker över dessa stiftelser och i viken
storleksordning de kommer att bidrar till det hjälpbehovet som finns i världen
återstå att se.

Revisionsbranschen har historisk ansetts vara på den rikes
sida även om branschens moral, etik och oberoende har skyltat med en
opartiskhet som dock även revisorer haft lite svårt att tror på själva.

De sista årens affärer vad gäller branschens utdelningar har
visat en mentalitet där störst går först och där det gäller att roffa åt sig så
gott det gå. Hur de stora byråerna kan anses vara fåmansföretagare är även för
mig som revisor förunderligt och torde inte stämma ihop med den
rättsuppfattning som gäller hos gemene man.

Jag tror att det är dags för branschen att själva blir lite
mer av en filantrop och även att beveka sina kunder, klienter att tänka i dessa
banor. Det är inte bara reklamjippon vid idrottsengagemang som ger reklam utan
även omtanke om medmänniskan i byn, i staden, i landet och världen.

Rapporter om miljardvinster i många av Sveriges företag och
stora aktieägare i våra börsbolag känns overklig när finanskrisen inte släppt
sitt grepp, EU:s ekonomi är på tillbakagång och krigen i världen medför en flyktingssituation
som kräver enorma summor för hjälpinsatser.

Om alla hjälps åt gå det att göra världen lite bättre. Det
gäller även revisions och konsultbranschen i stort.

Att få våra företag på spåret i filantropins tecken vore en
utmaning för alla oss revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och
jurister i både Sverige och EU.Bokslutsrapport eller revisionsberättelse – Du väljer!

Revision Posted on lör, november 15, 2014 13:49:38

När revisionen är frivillig i de minsta företagen är det dags att välja vilken trovärdighet och säkerhet som krävs i redovisningen.

Trovärdighet handlar om att olika intressenter såsom banker, kunder, leverantörer, skattemyndigheter och andra utanför företaget ska våga lita på företagets redovisning. Högst trovärdighet har revisionsberättelse eftersom revision innebär att en expert granskat redovisningen och intygar att den är upprättad enligt gällande redovisningsregler och därmed ger en rättvisande bild.

Trovärdigheten kommer till uttryck i revisionsberättelsen som är offentlig och används av bl.a. kreditupplysningsföretag när de ger rekommendationer i sina kreditupplysningar som i sin tur används av banker, kunder och leverantörer när de beslutar sig för och i så fall på vilka villkor som de ska göra affärer med företaget. Utan revisionsberättelse påverkas dessa kreditbedömningar negativt. Revisionsberättelse är och kommer att vara den bästa försäkringen för att den ekonomiska informationen är trovärdig. Detta skyddar företaget, dess ägare och andra användare av företagets information.

För en del företag är det inte nödvändigt med denna höga trovärdighet. Då kan bokslutsberättelse vara ett alternativ. Bokslutsrapport innebär att den auktoriserade redovisningskonsulten bekräftar att bokslutet är upprättat enligt Svensk standard för redovisningskonsulter (Reko). Vid upprättandet görs vissa rimlighetskontroller men det sker ingen revision eller annan granskning. Därför kan inte redovisningskonsulten uttala sig om bokslutet är korrekt eller inte. Detta ger en lägre trovärdighet än vid revision. Bokslutsrapporten innebär dock en säkerhet för att det inte finns några upptäckta fel i bokslutet, men det kan mycket väl finnas fel i underlag m.m. som påverkar bokslutet utan att ha upptäckts. Bokslutsrapporten ger inte samma skydd, är inte offentlig och kan därför inte användas av t.ex. kreditupplysningsföretag eller skattemyndigheter.

Både revisionsberättelse och bokslutsrapport är frivillig för de minsta företagen. Båda förutsätter en del extra arbete utöver det som idag görs för att upprätta bokslut. Bokslutsrapporten kräver mindre arbete än den granskning som krävs inför en revisionsberättelse varför kostnaden för bokslutsrapporten blir lägre. För ett välskött företag handlar det inte om några stora skillnader i pris.

Alternativet att varken ha revisionsberättelse eller bokslutsrapport avråder jag ifrån i de flesta fall. Detta hänger samman med att om det varken finns revisionsberättelse eller bokslutsrapport är detta en signal om att det kan finnas allvarliga fel i årsredovisningen. En auktoriserad redovisningskonsult får nämligen inte lämna en bokslutsrapport om arbetet inte har kunnat utföras enligt Reko eller om bokslutet innehåller fel. Därför kan det vara viktigt att kunna visa upp en bokslutsrapport eller revisionsberättelse när banken begär detta.

Valet är Ditt!

Jag tillhandahålla både revisionsberättelser och bokslutsrapporter. Då jag är både revisor och redovisningskonsult kan jag erbjuda denna valmöjlighet. En hel del av mina konkurrenter och kollegor har inte denna möjlighet utan kan enbart föreslå antingen bokslutsrapporter eller revisionsberättelser.

Gemensamt kan vi därför finna den lösning som är bäst för ditt företag. För mig är det självklart att företag ser olika ut och har olika behov. Det är många faktorer att ta hänsyn till.

Jag diskuterar gärna för- och nackdelar med de olika alternativen.Slopad revisionsplikt

Revision Posted on lör, november 15, 2014 13:20:47

Som man bädda få man ligga heter det. Nu visar sig resultatet av slopad revisionsplikt.

4 av 5 nystartade aktiebolag väljer bort revisor – försämrad kvalitet på boksluten
http://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/4-av-5-nystartade-aktiebolag-vaeljer-bort-revisor-foersaemrad-kvalitet-paa-boksluten-1083198

Enligt UC pressrelease har kvalitén sjunkit betydligt sedan revisionsplikten slopades. Det kommer ju inte som någon överraskning att kvalitén skulle sjunka, däremot att de olika intressenter såsom banker mm inte ställer högre krav på kvalitet.

Att vända sig till en kvalificerad revisor eller redovisningskonsult borde vara en självklarhet för de som vill bedriva framgångsrika företag. Det är nivån på säkerhet företagare borde diskutera om de behöver en revisor eller en redovisningskonsult istället för att välja bort säkerheten som kvalificerade konsulter utgör.